Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων

Ευρετήριο Άρθρου

 

Κανονισμός Λειτουργίας
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Γ2/4094/23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄

Άρθρο 1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα
παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοι-
μάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και
δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό
αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μα-
θητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και
ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει
με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και
στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία
θα ζήσουν.
Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές
σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος
λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αν-
τίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.
Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απʼ όλα, να
είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προ-
ϋπόθεση γιʼ αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και
επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η
πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την
κοινή προσπάθεια καθηγητών και μαθητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν
σχέση με το σχολείο.
Άρθρο 2
ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρ-
ρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της
μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής
ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας,
ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελε-
τώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.
2. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέ-
ματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων
- μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αν-
τιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.
3. Στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων δεν είναι δυνατό να υποβαθμί-
ζεται ο ρόλος τους από αυταρχικές μεθόδους λειτουργίας και αντιδημοκρατικούς
περιορισμούς, που θα περιθωριοποιούσαν το μαθητή στη σχολική ζωή. Αντίθετα
πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι λειτουργίες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
του δημοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας στη ζωή του σχολείου.
4. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία τους να συμβάλλει στη
διαφύλαξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη συστηματική μετά-
δοση της ουσιαστικής γνώσης.
5. Στόχος του κανονισμού για τις μαθητικές κοινότητες είναι να αποκαταστή-
σει το πραγματικό νόημα και τον αληθινό τους χαρακτήρα. Να τις αναδείξει σε δη-
μοκρατικούς θεσμούς, όπου με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις διαδικασίες
τους, θα απελευθερώνονται οι δημιουργικές ικανότητες όλων των παιδιών, θα εθί-
ζονται οι μαθητές στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατο-
χυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις των μαθητών.
6. Με τον κανονισμό αυτό κατοχυρώνεται ο ρόλος των μαθητικών κοινοτή-
των και αναπτύσσεται το πλαίσιο της δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Στους μα-
θητές απομένει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, αναπτύσσοντας τις
λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις
διαδικασία για λήψη των αποφάσεων με επεξεργασία απόψεων, ώστε οι μαθητές να
έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν. Με την υλοποίηση αυτού του κα-
νονισμού και τη μαθητική πρωτοβουλία οι μαθητικές κοινότητες θα αποκτήσουν
ουσιαστικό περιεχόμενο και θα συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και στη λειτουργία
του σχολείου.
7. Οι μαθητικές κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο σχολείο.
Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Συνδέονται άρρηκτα
με την εκπαιδευτική διαδικασία και διαπνέονται, όπως η εκπαίδευση, από τα ιδανικά
της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής και πνευματικής
προόδου του λαού μας. Καλλιεργούν ακόμα την πίστη στις ανθρώπινες αξίες, στον
ίδιο τον άνθρωπο, το ξεπέρασμα των διακρίσεων, την ισότητα των δύο φύλων
καθώς και την πίστη στην ειρήνη και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς.
8. Με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών, χωρίς καμιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθε-
ρία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με
την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων
για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Επίσης υποβοηθείται το
έργο της μάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης.
9. Οι μαθητές συμμετέχοντες στη ζωή των μαθητικών κοινοτήτων, μέσα σε
πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικότητας, θα αναδει-
κνύονται σε υπεύθυνα άτομα, με αναπτυγμένη δυνατότητα να κρίνουν και να εκτι-
μούν τη σημασία και το νόημα κάθε δραστηριότητας στα πλαίσια του σχολείου.
10. Οι μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση των μαθητών για τη ζωή
και τη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουρ-
γίες των μαθητικών κοινοτήτων τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλ-
λογο των καθηγητών και τη διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.
11. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του
σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουρ-
γικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημι-
ουργία γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας,
του λαού και του τόπου. Από κοινού με την διεύθυνση και το σύλλογο των καθη-
γητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα
των μαθητών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ