Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων

Ευρετήριο Άρθρου


Άρθρο 5
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
1. Για να κατοχυρωθεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου
προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας καθηγητών-μαθητών. Τα θέ-
ματα που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν
αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διά-
λογο, κατανόηση και καλή θέληση.
2. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή
ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών,
όπως ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοι-
νότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια συνέρχεται έκτακτα με πρω-
τοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον
τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη
της τελικής απόφασης.
3. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθη-
γητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθη-
τικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσέις
του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου.
5. Μαθητής παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών,
έχει το δικαίωμα της απολογίας.
6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρ-
χικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι
εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 6
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Οι μαθητικές κοινότητες των διαφόρων τάξεων ή τμημάτων μπορούν, μετά
από απόφαση ή των γενικών συνελεύσεων, ή των συμβουλίων τους ή του, μαθητι-
κού συμβουλίου του σχολείου να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις.
2. Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πο-
λιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού πνεύ-
ματος και της άθλησης. Οι μαθητικές κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία και με
τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των κα-
θηγητών του σχολείου, προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέ-
ξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λ.π.)
που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργα-
νώσεις αθλητικών αγώνων. Σε κάθε σχολείο μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγι-
κού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιούνται οι
μαθήτριες και οι μαθητές, από διάφορες τάξεις ή τμήματα, ανάλογα με τα ενδια-
φέροντά τους (π.χ. κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, σκακι-
στικός, όμιλος φίλων του περιβάλλοντος, λογοτεχνικός, μουσικός, αθλητικός,
πρακτικών κατασκευών κ.λ.π.). Οι συνεδριάσεις αυτών των ομίλων πραγματοποι-
ούνται στο σχολείο, σε ώρες εκτός των διδακτικών, ικανοποιούν τα ιδιαίτερα εν-
διαφέροντα των μαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των μελών τους. Αρμόδιο
όργανο για το συντονισμό της δουλειάς τους είναι το μαθητικό συμβούλιο του σχο-
λείου.
3. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολι-
τιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βι-
βλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών,
δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμμετέχει με δικαίωμα
λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.
4. Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό μέσο αγωγής και επι-
κοινωνίας. Το δικαίωμα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται με τα παρακάτω:
α) Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχο-
λείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. H διεύθυνση του
σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχω-
ρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου.
Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές
κοινότητες, για μαθητικά θέματα.
β) Με πρωτοβουλία επίσης των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδί-
δονται έντυπα (σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους
μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές
τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη σύνταξη του
περιοδικού ή της εφημερίδας θα έχει συντακτική επιτροπή που θα αποτελεί-
ται από μέλη της μαθητικής κοινότητας. Καθηγητής - σύμβουλος, ορίζεται από
το σύλλογο των καθηγητών, για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση
των εντύπων.
5. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των
μαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαί-
νει, όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρφωση
σε ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Τα
οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των μαθητριών ή των μα-
θητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και με συνεννόηση
των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθη-
γητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογο θέμα παραπεμφθεί για
συζήτηση και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει και η όποια τε-
λική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, με δι-
καίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει η
μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητι-
κού συμβουλίου του σχολείου.
6. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων
και των μέσων διδασκαλίας (θρανία, μαυροπίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας,
έπιπλα κ.τ.λ.) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λει-
τουργία του σχολείου αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα
μέλη της και στον ελληνικό λαό.
7. Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρή-
σουν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα
πληρούν τις προϋποθέσεις για μάθηση, να περιφρουρήσουν την περιουσία του ελ-
ληνικού λαού. Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με πράξεις ή παραλείψεις
αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για αγορά, επι-
διόρθωση ή αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζό-
μενος ελληνικός λαός. Οι μαθητικές κοινότητες σ' αυτό το θέμα συνεργάζονται
και υποβοηθούν την διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την
προστασία των μέσων διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτη-
ρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων. Οι μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν
και πρέπει να επεμβαίνουν και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η ανα-
γραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινο-
χρήστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων
κ.τ.λ. που και αντιαισθητικά είναι αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμί-
ζουν.
8. Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλό-
γου καθηγητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λει-
τουργίας των σχολικών κυλικείων. Το μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και
εκπρόσωποι των καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα και τον τρόπο
εξυπηρέτησης των μαθητών στα κυλικεία.
9. Οι μαθητικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν σχολικούς
χώρους για τις δραστηριότητες που περιγράφει ο κανονισμός λειτουργίας τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ