Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων

Ευρετήριο Άρθρου

 

Κανονισμός Λειτουργίας
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Γ2/4094/23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄

Άρθρο 1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα
παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοι-
μάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και
δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό
αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μα-
θητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και
ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει
με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και
στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία
θα ζήσουν.
Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές
σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος
λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αν-
τίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.
Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απʼ όλα, να
είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προ-
ϋπόθεση γιʼ αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και
επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η
πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την
κοινή προσπάθεια καθηγητών και μαθητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν
σχέση με το σχολείο.
Άρθρο 2
ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρ-
ρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της
μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής
ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας,
ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελε-
τώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.
2. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέ-
ματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων
- μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αν-
τιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.
3. Στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων δεν είναι δυνατό να υποβαθμί-
ζεται ο ρόλος τους από αυταρχικές μεθόδους λειτουργίας και αντιδημοκρατικούς
περιορισμούς, που θα περιθωριοποιούσαν το μαθητή στη σχολική ζωή. Αντίθετα
πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι λειτουργίες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
του δημοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας στη ζωή του σχολείου.
4. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία τους να συμβάλλει στη
διαφύλαξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη συστηματική μετά-
δοση της ουσιαστικής γνώσης.
5. Στόχος του κανονισμού για τις μαθητικές κοινότητες είναι να αποκαταστή-
σει το πραγματικό νόημα και τον αληθινό τους χαρακτήρα. Να τις αναδείξει σε δη-
μοκρατικούς θεσμούς, όπου με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις διαδικασίες
τους, θα απελευθερώνονται οι δημιουργικές ικανότητες όλων των παιδιών, θα εθί-
ζονται οι μαθητές στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατο-
χυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις των μαθητών.
6. Με τον κανονισμό αυτό κατοχυρώνεται ο ρόλος των μαθητικών κοινοτή-
των και αναπτύσσεται το πλαίσιο της δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Στους μα-
θητές απομένει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, αναπτύσσοντας τις
λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις
διαδικασία για λήψη των αποφάσεων με επεξεργασία απόψεων, ώστε οι μαθητές να
έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν. Με την υλοποίηση αυτού του κα-
νονισμού και τη μαθητική πρωτοβουλία οι μαθητικές κοινότητες θα αποκτήσουν
ουσιαστικό περιεχόμενο και θα συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και στη λειτουργία
του σχολείου.
7. Οι μαθητικές κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο σχολείο.
Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Συνδέονται άρρηκτα
με την εκπαιδευτική διαδικασία και διαπνέονται, όπως η εκπαίδευση, από τα ιδανικά
της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής και πνευματικής
προόδου του λαού μας. Καλλιεργούν ακόμα την πίστη στις ανθρώπινες αξίες, στον
ίδιο τον άνθρωπο, το ξεπέρασμα των διακρίσεων, την ισότητα των δύο φύλων
καθώς και την πίστη στην ειρήνη και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς.
8. Με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών, χωρίς καμιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθε-
ρία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με
την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων
για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Επίσης υποβοηθείται το
έργο της μάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης.
9. Οι μαθητές συμμετέχοντες στη ζωή των μαθητικών κοινοτήτων, μέσα σε
πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικότητας, θα αναδει-
κνύονται σε υπεύθυνα άτομα, με αναπτυγμένη δυνατότητα να κρίνουν και να εκτι-
μούν τη σημασία και το νόημα κάθε δραστηριότητας στα πλαίσια του σχολείου.
10. Οι μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση των μαθητών για τη ζωή
και τη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουρ-
γίες των μαθητικών κοινοτήτων τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλ-
λογο των καθηγητών και τη διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.
11. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του
σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουρ-
γικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημι-
ουργία γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας,
του λαού και του τόπου. Από κοινού με την διεύθυνση και το σύλλογο των καθη-
γητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα
των μαθητών.Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Μαθητική κοινότητα αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου
οι τάξεις διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος.
2. Ισότιμα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας είναι υποχρεωτικά όλοι οι μαθη-
τές κάθε τάξης ή τμήματος. Τα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας έχουν το δικαίωμα
να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου,
ελέγχου και ψήφου, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης των
γενικών συνελεύσεων με γραπτή πρότασή τους προς το συμβούλιο κάθε μαθητικής
κοινότητας, να αρθρογραφούν στις εφημερίδες των μαθητικών κοινοτήτων.
3. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λει-
τουργίας και τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μαθητικών κοινοτήτων, να εναρ-
μονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις
των μαθητικών κοινοτήτων, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πραγματοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων, να πληρώνουν τη συνδρομή
τους στις μαθητικές κοινότητες, εφ' όσον προβλέπεται συνδρομή με απόφαση της
γενικής συνέλευσης κάθε μαθητικής κοινότητας (τάξης ή τμήματος).
4. Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το 5μελές Συμβούλιο
5. Η γενική συνέλευση, όπου μετέχουν όλα τα μέλη κάθε μαθητικής κοινότη-
τας, δηλαδή όλοι οι μαθητές κάθε τάξης ή τμήματος, είναι το ανώτερο όργανο
κάθε μαθητικής κοινότητας. Στην γενική συνέλευση οι μαθητές συζητούν και απο-
φασίζουν για τα προβλήματα που τους απασχολούν.
6. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα με την ευθύνη του συμ-
βουλίου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου ή με αίτηση προς το συμβού-
λιο του μισού των μελών κάθε μαθητικής κοινότητας. Οι τακτικές γενικές
συνελεύσεις διεξάγονται σε κάθε τάξη ή τμήμα την τελευταία διδακτική ώρα (τρο-
ποποίηση Γ2/336/1991). Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις, ορίζονται σε διαφορετική
μέρα κάθε μήνα σε συνεργασία των συμβουλίων με τους συλλόγους των καθηγη-
τών και τη διεύθυνση.
7. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών.
8. Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει το τριμελές προεδρείο που εκλέγε-
ται από τη γενική συνέλευση. Ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται πρόεδρος, ο δεύτε-
ρος γραμματέας και ο τρίτος αντιπρόεδρος. Προεδρεύει ο πρόεδρος με συλλογική
συμμετοχή και ευθύνη του προεδρείου.
9. Στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων των γυμνασίων πα-
ραβρίσκεται καθηγητής που ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα
από το σύλλογο των καθηγητών. Σκοπός της παρουσίας του είναι να συμβουλεύει
τους μαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέματα. Η παράγραφος αυτή δεν
εφαρμόζεται στα λύκεια και στις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές.
10. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, που συνέρχεται
μέσα στον πρώτο μήνα των μαθημάτων, εκλέγεται 5μελές συντονιστικό όργανο, το
συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας. H πρώτη συνέλευση κάθε χρονιάς συγκα-
λείται με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου (των μελών που έχουν
παραμείνει, δεν έχουν αποφοιτήσει).
11. Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε χρονιάς αποφαίνεται για τον απολο-
γισμό των πράξεων του συμβουλίου καθώς και για τον οικονομικό απολογισμό που
τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει. Το συμβούλιο παραμένει σε λειτουργία μέχρι και
την τελευταία ώρα λειτουργίας του σχολείου κάθε χρόνο.
12. Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές,
όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας.
13. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων πρέπει να ακολουθούν,
ύστερα από πλατύ διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του σχολείου.
14. Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη:
α) Από τη γενική συνέλευση εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή
που έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτι-
κής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο.
β) Στο γυμνάσιο ο καθηγητής σύμβουλος συμμετέχει στην εφορευτική,
επιτροπή, χωρίς ψήφο με σκοπό να συμβουλεύει τους μαθητές για διαδικα-
στικά θέματα.
γ) Η εφορευτική επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
υποψηφίων σε φύλλα χαρτιού (ψηφοδέλτια), τόσα όσα είναι και οι μαθητές.
δ) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει με μπλε μελάνι,
σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής του. Κάθε μαθη-
τής έχει δικαίωμα να σημειώνει από ένα μέχρι πέντε σταυρούς. Ψηφοδέλτια
που έχουν διακριτικά γνωρίσματα ή σταυρούς περισσότερους από πέντε θε-
ωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Οποιοδήποτε μέλος της μα-
θητικής κοινότητας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή
ένσταση, αν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η μυστικότητα της ψηφοφορίας ή δεν
τηρείται ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων. Η εφορευτική επιτροπή
είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση.
ε) Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη
του συμβουλίου και οι τρεις επόμενοι τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισο-
ψηφίας, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν
μετά από δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες παραμένει η ισοψηφία τότε γίνεται
κλήρωση.
στ) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την
εφορευτική επιτροπή που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του
σχολείου.
15. Το συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φα-
νερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμ-
ματέα, τον ταμία και δύο μέλη. Το 5μελές προεδρείο συντονίζει τη λειτουργία της
μαθητικής κοινότητας, και την εκπροσωπεί μεταφέροντας τις αποφάσεις των γε-
νικών συνελεύσεων στις συναντήσεις - συνεργασίες με τις άλλες μαθητικές κοι-
νότητες, τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών.
16. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο
χώρο του σχολείου.
17. Ο πρόεδρος του συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγ-
καλεί με ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Υπογράφει την
αλληλογραφία και μαζί με τον ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών. Υπο-
γράφει επίσης την ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.
18. Ο γραμματέας αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο πρακτικών των συ-
νεδριάσεων του συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριά-
σεις του σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προεδρείου. Την ημερήσια διάταξη
υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει επίσης, για την διεξαγωγή
της αλληλογραφίας.
19. Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωμών
της μαθητικής κοινότητας.
20. Τα δύο άλλα μέλη του συμβουλίου είναι ισότιμα προς τα υπόλοιπα μέλη
του συμβουλίου.
21. Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λει-
τουργιών της μαθητικής κοινότητας.
22. Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με
πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρ-
τία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη του.
23. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη δικαιούνται
από μία ψήφο. Το συμβούλιο είναι κάθε στιγμή ανακλητό από τη γενική συνέλευση
που το εξέλεξε. Σε περίπτωση που ένα μέλος του συμβουλίου παραιτηθεί ή ανα-
κληθεί, τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί
ή ανακληθεί ο πρόεδρος, το συμβούλιο μετά τη συμπλήρωσή του, επανασυγκρο-
τείται σε σώμα. Αν παραιτηθούν τρία ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανα-
κληθούν από τη γενική συνέλευση), επαναλαμβάνονται οι εκλογές.
24. Όλες οι ψηφοφορίες, εκτός από αυτήν για την ανάδειξη του συμβουλίου,
είναι φανερές.
25. Τα συμβούλια των μαθητικών κοινοτήτων εκπροσωπούν τους μαθητές στη
συνεργασία τους με τους άλλους φορείς του σχολείου.
26. Οι μαθητές είναι μόνοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μαθητικών κοι-
νοτήτων. Το συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας έχει μέσα στην αίθουσα διδα-
σκαλίας της τάξης ή του τμήματος δικό του ερμάριο, για να φυλάει εκεί τα βιβλία
και τα έγγραφα που χρησιμοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να εξασφαλί-
σει τα σχετικά ερμάρια.
27. Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεσμοθετείται η συνέ-
λευση όλων των μαθητών του σχολείου, που συγκαλείται για να συζητήσει και να
αποφασίσει για κοινά προβλήματα των μαθητών. H γενική συνέλευση του σχολείου
συγκαλείται τακτικά τρεις φορές σε κάθε σχολική χρονιά με την ευθύνη του μα-
θητικού συμβουλίου του σχολείου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του μαθητικού συμ-
βουλίου ή με αίτηση προς το συμβούλιο των δύο τρίτων των μαθητικών κοινοτήτων
κάθε σχολείου. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις σχολείου συγκαλούνται στις τρεις
τελευταίες διδακτικές ώρες (τροπ. Γ2/336/1991) . Οι έκτακτες εκτός διδακτικών
ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε
απαρτία αν παραβρίσκονται τα δύο τρίτα των μαθητών κάθε σχολείου.
28. Στις γενικές συνελεύσεις του σχολείου προεδρεύει το μαθητικό συμβού-
λιο του σχολείου. Στις γενικές συνελεύσεις του γυμνασίου παραβρίσκονται και οι
καθηγητές-σύμβουλοι των τάξεων με δικαίωμα λόγου. Ο σκοπός της παρουσίας
τους είναι για να συμβουλεύουν σε διαδικαστικά θέματα.
29. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται
μέσα στις πρώτες σαράντα πέντε μέρες και μετά από την εκλογή των συμβουλίων
των μαθητικών κοινοτήτων, εκλέγεται 15μελές συντονιστικό όργανο για κάθε σχο-
λείο: το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με ευ-
θύνη των μελών του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου της προηγούμενης
χρονιάς που δεν έχουν αποφοιτήσει.
30. Οι αρμοδιότητες του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου για κάθε σχολείο
είναι:
α) Ο συντονισμός της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων του σχο-
λείου.
β) Η εκπροσώπηση των μαθητών του σχολείου στη συνεργασία τους με
τους άλλους φορείς (τις μαθητικές κοινότητες άλλων σχολείων, το σύλλογο
των καθηγητών και τη διεύθυνση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
του σχολείου τους, την τοπική αυτοδιοίκηση).
γ) Η προώθηση των αποφάσεων των μαθητών στα θέματα που τους απα-
σχολούν.
31. Οι εκλογές για την ανάδειξη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου πρέ-
πει να ακολουθούν μετά από διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του
σχολείου.
32. Δικαίωμα υποβολής ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές
κάθε σχολείου.
33. Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη:
α) Από κάθε μαθητική κοινότητα εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για την
εφορευτική επιτροπή που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα
μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το μα-
θητικό συμβούλιο του σχολείου.
β) Η εφορευτική επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
υποψηφίων σε ψηφοδέλτια τόσα όσοι και οι μαθητές του σχολείου.
γ) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μαθητής σημειώνει με μπλε μελάνι
σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής του. Κάθε μαθη-
τής έχει δικαίωμα να σημειώνει από ένα μέχρι επτά σταυρούς. Ψηφοδέλτια
που έχουν παραπάνω από επτά σταυρούς ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα θεω-
ρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Η εφορευτική επιτροπή είναι η
μόνη αρμόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση.
δ) Οι δεκαπέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά
μέλη του μαθητικού συμβουλίου και οι πέντε επόμενοι τα αναπληρωματικά. Σε
περίπτωση ισοψηφίας οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισο-
ψήφησαν. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία παραμείνει η ισοψηφία τότε γί-
νεται κλήρωση.
ε) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφο-
ρευτική επιτροπή που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχο-
λείου.
34. Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη
του συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από
τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και δώδεκα μέλη ισότιμα με το προ-
εδρείο. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου είναι αντίστοιχες με αυτές των μελών
των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων.
35. Το μαθητικό συμβούλιο συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών,
τακτικά μία φορά τη βδομάδα ή έκτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου ή οκτώ
μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον οκτώ μέλη του.
36. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη έχουν μία
ψήφο. Το συμβούλιο είναι ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για
να ανακληθεί το μαθητικό συμβούλιο, τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να συγ-
καλέσουν τα δύο τρίτα των μαθητικών κοινοτήτων και να παραβρίσκονται και να
ψηφίσουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μαθητών που ψήφισαν για να το εκλέ-
ξουν.
37. Σε περίπτωση που ένα μέλος του μαθητικού συμβουλίου παραιτηθεί, τη
θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανα-
κληθεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας, το συμβούλιο, μετά τη συμ-
πλήρωσή του, συμπληρώνει με ψηφοφορία την κενή θέση του προεδρείου. Αν
παραιτηθούν οκτώ ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γε-
νική συνέλευση του σχολείου) τότε επαναλαμβάνονται οι εκλογές.
38. Το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σχο-
λείο.
39. Τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση
του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο του
σχολείου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985. Ο πρόεδρος του μα-
θητικού συμβουλίου μετέχει στη σχολική επιτροπή του σχολείου κατά τις διατάξεις
του άρθρου 52 του Ν. 1566/85.
40. Και μετά την εκλογή του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου ο κυρίαρ-
χος λόγος παραμένει στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων, που
είναι τα ανώτατα όργανά τους.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Οι πόροι κάθε μαθητικής κοινότητας είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί
είναι οι εισφορές των μελών της κοινότητας, σύμφωνα με όσα θα καθορίσει η
πρώτη γενική συνέλευση κάθε μαθητικής κοινότητας. Έκτακτοι πόροι είναι όσοι
προέρχονται από προσφορές και εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις της μαθη-
τικής κοινότητας.
2. Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος μαθη-
τές από διάφορες μαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα μέρη και
μοιράζονται στα ταμεία των μαθητικών κοινοτήτων από το μαθητικό συμβούλιο
του σχολείου.
3. Τους πόρους της μαθητικής κοινότητας διαχειρίζεται το συμβούλιό της. Οι
αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία.
4. Οι πόροι που μένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παραδίδονται στη δι-
εύθυνση του σχολείου και φυλάσσονται απ' αυτήν, μεταφέρονται δε στην επόμενη
τάξη, ενώ το υπόλοιπο του ταμείου της τελευταίας τάξης παραδίδεται στην πρώτη
τάξη του επόμενου σχολικού χρόνου.Άρθρο 5
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
1. Για να κατοχυρωθεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου
προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας καθηγητών-μαθητών. Τα θέ-
ματα που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν
αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διά-
λογο, κατανόηση και καλή θέληση.
2. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή
ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών,
όπως ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοι-
νότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια συνέρχεται έκτακτα με πρω-
τοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται τον
τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη
της τελικής απόφασης.
3. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθη-
γητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθη-
τικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσέις
του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου.
5. Μαθητής παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών,
έχει το δικαίωμα της απολογίας.
6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρ-
χικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι
εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 6
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Οι μαθητικές κοινότητες των διαφόρων τάξεων ή τμημάτων μπορούν, μετά
από απόφαση ή των γενικών συνελεύσεων, ή των συμβουλίων τους ή του, μαθητι-
κού συμβουλίου του σχολείου να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις.
2. Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πο-
λιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού πνεύ-
ματος και της άθλησης. Οι μαθητικές κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία και με
τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των κα-
θηγητών του σχολείου, προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέ-
ξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λ.π.)
που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργα-
νώσεις αθλητικών αγώνων. Σε κάθε σχολείο μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγι-
κού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιούνται οι
μαθήτριες και οι μαθητές, από διάφορες τάξεις ή τμήματα, ανάλογα με τα ενδια-
φέροντά τους (π.χ. κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, σκακι-
στικός, όμιλος φίλων του περιβάλλοντος, λογοτεχνικός, μουσικός, αθλητικός,
πρακτικών κατασκευών κ.λ.π.). Οι συνεδριάσεις αυτών των ομίλων πραγματοποι-
ούνται στο σχολείο, σε ώρες εκτός των διδακτικών, ικανοποιούν τα ιδιαίτερα εν-
διαφέροντα των μαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των μελών τους. Αρμόδιο
όργανο για το συντονισμό της δουλειάς τους είναι το μαθητικό συμβούλιο του σχο-
λείου.
3. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολι-
τιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βι-
βλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών,
δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμμετέχει με δικαίωμα
λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.
4. Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό μέσο αγωγής και επι-
κοινωνίας. Το δικαίωμα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται με τα παρακάτω:
α) Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχο-
λείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. H διεύθυνση του
σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχω-
ρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου.
Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές
κοινότητες, για μαθητικά θέματα.
β) Με πρωτοβουλία επίσης των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδί-
δονται έντυπα (σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους
μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές
τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη σύνταξη του
περιοδικού ή της εφημερίδας θα έχει συντακτική επιτροπή που θα αποτελεί-
ται από μέλη της μαθητικής κοινότητας. Καθηγητής - σύμβουλος, ορίζεται από
το σύλλογο των καθηγητών, για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση
των εντύπων.
5. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των
μαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαί-
νει, όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρφωση
σε ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Τα
οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των μαθητριών ή των μα-
θητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και με συνεννόηση
των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθη-
γητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογο θέμα παραπεμφθεί για
συζήτηση και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει και η όποια τε-
λική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, με δι-
καίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει η
μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητι-
κού συμβουλίου του σχολείου.
6. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων
και των μέσων διδασκαλίας (θρανία, μαυροπίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας,
έπιπλα κ.τ.λ.) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λει-
τουργία του σχολείου αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα
μέλη της και στον ελληνικό λαό.
7. Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρή-
σουν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα
πληρούν τις προϋποθέσεις για μάθηση, να περιφρουρήσουν την περιουσία του ελ-
ληνικού λαού. Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με πράξεις ή παραλείψεις
αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για αγορά, επι-
διόρθωση ή αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζό-
μενος ελληνικός λαός. Οι μαθητικές κοινότητες σ' αυτό το θέμα συνεργάζονται
και υποβοηθούν την διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την
προστασία των μέσων διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτη-
ρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων. Οι μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν
και πρέπει να επεμβαίνουν και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η ανα-
γραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινο-
χρήστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων
κ.τ.λ. που και αντιαισθητικά είναι αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμί-
ζουν.
8. Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλό-
γου καθηγητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λει-
τουργίας των σχολικών κυλικείων. Το μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και
εκπρόσωποι των καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα και τον τρόπο
εξυπηρέτησης των μαθητών στα κυλικεία.
9. Οι μαθητικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν σχολικούς
χώρους για τις δραστηριότητες που περιγράφει ο κανονισμός λειτουργίας τους.Άρθρο 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την κοινοποίηση αυτού του κανονισμού παύει η ισχύς του από 31.3.1982
προηγούμενου κανονισμού λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
2. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το σχολικό έτος 1986-
87 σε όλες τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιες και
ιδιωτικές.
3. Με τη φροντίδα και την ευθύνη της διεύθυνσης και του συλλόγου των δι-
δασκόντων κάθε σχολείου, ο κανονισμός αυτός διανέμεται σε όλους τους διδά-
σκοντες, αναρτάται σε εμφανές σημείο κάθε σχολείου, παραδίδεται ένα αντίτυπο
στο συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας και γίνεται ευρεία ενημέρωση των μα-
θητών για το περιεχόμενό του.
4. Η τήρηση του κανονισμού αποτελεί αντικείμενο καθημερινής προσπάθειας
των οργάνων της κοινότητας, βασίζεται όμως κύρια στην υπευθυνότητα των μελών
της σχολικής ζωής.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ